Tavoitteet

ENERGISE-hankkeella on kuusi tavoitetta:

  1. Kehittää uudenlainen, käytäntöteoriaan (practice theory) pohjautuva viitekehys energiankulutusta vähentävien tai tehostavien toimien arviointiin siten, että kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalisten käytäntöjen ja kulttuurien vaikutukseen energian käyttöön.
  2. Arvoida ja vertailla erilaisten toimenpiteiden ja kokeilujen vaikuttavuutta. Hankken nettisivuille kerättävä aineistopankki perustuu laajaan katselmukseen yli 1 000 eurooppalaisesta, kotitalouksien energiankulutukseen liittyvästä toimenpiteestä ja kokeilusta 30 Euroopan maassa.
  3. Edistää Living Lab -lähestymistavan käyttöä energiakulttuureiden tutkimuksessa ja näiden kulttuurien muuttamisessa. ENERGISEn Living Lab -lähestymistavan kautta havainnoidaan olemassa olevia energiakulttuureja sekä energiankäyttöön kytkeytyviä sosiaalisia käytäntöjä tosielämässä, sekä testataan yhdessä kotitalouksien kanssa erilaisia toimenpiteitä energiankulutuksen vähentämiseksi ja tehostamiseksi
  4. Tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kotitalouksien rutiinien ja niiden muuttumisen merkityksestä kestävässä energiankulutuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään myös yhteisöllisten tekijöiden merkitykseen energiankäytössä sekä siihen, miten näitä yhteisöllisiä tekijöitä voitaisiin hyödyntää kestävän energiankulutuksen edistämisessä.
  5. Kannustaa positiiviseen vuorovaikutukseen yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. ENERGISE Expert Panel koostuu energiankysymysten parissa työskentelevistä asiantuntijoista ympäri Eurooppaa, ja lisäksi hanke pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön paikallisten energiatoimijoiden ja kotitalouksien kanssa.
  6. Ohjata hankkeen tulokset EU:n energiaunionin kehittämiseen sekä laajemmin energiapoliittiseen päätöksentekoon Euroopassa.